MANTAIA KAONGOTAO

my businesses and profiles

Home

Mauri & Greetings from Kiribati.

Aei bon au iteranibaa are e na kabwarabwarai nako au karikirake ma kanoan waau ake I waaki inanona ngkai iaon abara ae Kiribati. Iai au karikirake aika I waaki inanona ngkai n aron ae te Rooia iaon Kiribati. Aei are I ibuobuoki iai ma Botakin Aaro, rabwata itinanukun te Tautaeka, kambwana ao aomata nako ake a tangira buokaia iaan te Tua, ao n tei ibukiia n te bowi. Iai riki au karikirake n aron te kabonako aba, ao karaoan boraraoi iaon te ritinakin aban ma ana auti temanna ma temanna. I marenan tai ao I karaoi ake bon mamaten nanon n aron te kokoroboki ni koroi rongorongon Kiribati ni kawai, kateina ao ai bon rongorongo n aekaia nako. Ngkana iai am kan buokaki ao ko kona n reitaki ma ngai n te email ae [email protected] ke tareboniai n te nambwa ae 73014786.

This site contains information about me and my businesses. I am a lawyer by profession and run a private law firm and a real estate agency in Kiribati. I have been working with various companies and international organisations especially for developments projects in Kiribati. During my spare times, I write articles and publications for Kiribati, its culture, history and any other articles as my hobby. If you need my assistance, contact me through my email address [email protected] or call 73014786.

TEKERAOI NGKAMI NI KABANE & GOD  BLESS.

No entries.

Rss_feed